REKISTERISELOSTE

Tmi Tapio

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10:n mukainen rekisteriseloste, laadittu 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

Tmi Anne Tapio, Y-tunnus 2129772-0

osoite: Vuomankatu 8, 94700 Kemi

puhelinnumero: 044-5366593

e-mail: anne.tapio08@gmail.com
 

Rekisteriasioissa vastaava:

Anne Tapio

Vuomankatu 8, 94700 Kemi

puh: 044.5366593

e-mail: anne.tapio08@gmail.com

Henkilörekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekiste­röidyn nimenomaiseen
suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perustee­seen. Tietoja käytetään Tmi Anne Tapion ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritiedot palvelevat asiak­kaan hoidon suunnittelua,
toteutusta ja seurantaa, edistävät hoidon jatku­vuutta ja palvelevat asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa.

 

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai
henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuot­teista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Yksilöllisiä ravintohoitosuunnitelmia varten asiakas luovuttaa terapeutin käyt­töön terapeutin työn kannalta tarpeellisiksi katsottuja terveystietojaan mm. terveys- ja sairaushistoriaa:


Asiakkaan perustiedot
(nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähkö­posti)Yritysasiakkailta
yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi-, y-tunnus, laskutus­tiedot, osoite,
puhelinnumero, sähköposti, tehtävä ja asema yrityksessä)Terveydentilaa koskevat tiedot (yleinen terveydentila, ravinto-ohjaukseen tulon syy, oireiden kuvaus, kesto, kontraindikaatiot, allergiat, lääkkeet, aikai­semmat hoidot ja
tutkimukset)Asiakas- ja vastaanottokäyntien historiatiedotLaskutustapatieto, muut laskutukseen ja perintään liittyvät tiedotMuut asiakkaan itsensä antamat lisätiedot (ammatti, harrastukset, arki- ja työpäivän ruokailuun liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merki­tystä hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa).Muut asiakkuuden
hoitoon liittyvät tiedot, kuten ajanvaraustiedot
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietorekisteriin merkittäviä tietoja saadaan/hankitaan
säännönmukai­sesti seu­raavin tavoin:

* rekisteröidyltä itseltään, ajanvaraustiedoista, asiakastietolomakkeesta, esi­kyselykaavakkeista,
alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista li­sätiedoista ja käydyistä keskusteluista.

* rekisteröidyn osallistuessa webinaareihin, zoomeihin ja luentoihin

* rekisteröidyltä itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä

* messujen ja tapahtumien yhteydessä rekisteröidyn osallistuessa arvon­taan

* tehtäessä rekisteröidylle ravintoainemittaus

* rekisteröidyn ottaessa yhteyttä kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta

*rekisteröidyn täyttäessä sähköisen tai paperisen terveyskartoituslomakkeen

Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun pitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille tahoille kuin lainsäädännön velvoittamissa rajoissa tai asiakkaan suostumuksella. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siir­retään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.
 

Rekisterin suojaus
 

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Tmi Anne Tapio:n toimiti­loissa lukitussa tilassa ja lukitussa kaapissa.

Ravintoterapia-asiakkaiden tiedot säilytetään 10 v ilman eri pyyntöä mah­dollisen uusintakonsultaation varalta sekä terapeutin työn kehittämiseksi.
 

B) Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Luottamuksellis­ten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämi­sessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.
 

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilörekiste­riin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä
yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastus­pyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

 

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja il­moitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tu­lee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisessa muodossa.
 

Muut rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen
käyttö laissa mää­riteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kieltä voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Ajanvaraukset numerosta

Puh: 044-5366593

arkisin klo 10-17 

Vuomankatu 8

94700 Kemi

anne.tapio08@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram

© 2020 Copyright Anne Tapio
REKISTERISELOSTE